سکوت خدا

          ( دیوار نوشته باقی مانده از جنگ جهانی دوم )

       

 

 به خدا ایمان دارم حتی اگرسکوت کرده باشد

  

وایمان داشته باشیم که خداوند همیشه نگهبان ماست اگر چه می بیندو سکوت کرده است ومی نگرد بیداد ما بندگان سرکش را

/ 1 نظر / 13 بازدید